Voimassa 12.04.2022 alkaen. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt alla olevat käytännöt.

1. Rekisterinpitäjä

Me Kumppanit Oy (3269886-1)
Kokkokallionkatu 13 A 3
15170 Lahti
info@mekumppanit.fi
jäljempänä MK

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Zinaida Melnikova
Toimitusjohtaja
zinaida.melnikova@mekumppanit.fi
0402157714

3. Rekisterin nimi

Me Kumppanit Oy:n kumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kumppanisuhteeseen perustuen MK:n kumppanuuteen kuuluvien toimien edistämiseksi ja takaamiseksi. Lisäksi tietoja saatetaan käsitellä kumppanisuhteeseen asiallisessa yhteydessä olevien toimien hoitamiseksi osana MK:n toimintaa. Henkilötietoja käytetään myös markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään ja yhteydenpitoon palveluita koskevissa asioissa.

5. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee keräämiään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:

Tietoja kerätään vain tarpeellisessa laajuudessa huomioiden tällä selosteella kohdassa 4. mainitut käsittelytarkoitukset.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja käsitellään pääasiassa kumppanisuhteen alkaessa tai kumppaniyrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä tämän selosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

9. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta kolmansille. Viranomaisille tietoja luovutetaan viranomaistoimien niin edellyttäessä ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön asettamat rajat.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina tietoina. Tiedot suojataan sekä teknisin että organisatorisin keinoin, joilla yhteisesti pyritään saattamaan tietosuojan taso riskiä vastaavaksi. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu myös yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä

12. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Hallintorekisterin osalta tietoja katsotaan tarpeelliseksi säilyttää 6 kuukauden ajan tapahtuman päättymisestä, jonka jälkeen ne hävitetään luotettavalla tavalla.
Henkilötietoja säilytetään huomioiden erityisesti kansallinen erityislainsäädäntö ja muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamat minimisäilytysajat.